آموزش سیستم مختصات و سیستم تصویر

/ / اخبار و مقالات

تعریف سیستم مختصات

تعریف سیستم تصویر

سیستم مختصات جغرافیایی کروی

سیستم مختصات WGS84

سیستم تصویر UTM

شما باید وارد شده برای ارسال کامنت