مشخصات خود را فراموش کرده اید؟

آموزش کاداستر

برای دیدن فیلم آموزشی مبحث کاداستر  روی لینک زیرکلیک کنید

قسمت اول

قسمت دوم

عمومی سازی سنجش از دور

(Post Processing Kinematic(PPK

تعیین موقعیت به روش RTK

اول صفحه