تئودولیت،ترازیاب،توتال استیشن،نیوو،جی پی اس،مترلیزری،اکوساندر

شرکت کالوب

شرکت کالوب ارائه کننده کلیه تجهیزات نقشه برداری از قبیل

دوربینهای توتال استیشن لیـزری و الکترونیــکی ، دوربیــنهای

تئودولیت دیجیتــال و مکانیکی دوربینهــــای ترازیاب مکانیکــی

و الکترونیکــی ، جی پی اس های دستی و ایستگاهــــــی و

انواع متـر و تجهیـــــزات لیزری آمادگـــی خــــود را جهــت ارائه

 محصولات و خدمات به  آن مجموعه محترم اعلام میدارد.